යෝනිය ආසේක කිරීම හොඳද? නැද්ද? කාන්තා ඔබ යෝනිය ආසේක කරනවානම් මේ දේවල් අනිවා දැනගන්න.


fhdaksh wdfial lsÍu hkq" úkdlsß" fílska fidavd jeks oaßjhla Nú;d lr fhdaksh we;=, yd wjg msßisÿ lsÍuhs' iqj| ú,jqï mjd Ndú;d lr fuh isÿ flfrKjd' wo ld,fha" fï i|yd Tng T!IOd.dr j,ska úúOdldrfha foj,a ñ,È .kak mq¿jka' úYîckdY .=K we;s ksIamdok mjd ;sfhkjd' flfia kuq;a" fuu foj,a ksid wdid;añl;d we;sù" ma¾ckl moaO;shg .eg¿ we;sfjkak mq¿jka'

wehs ldka;jka fufia lrkafka@

fuhg fya;=j jkafka ldka;djka ;u fhdaksfhka jykh fjk .kaOh .ek ;efjk ksidh' ldka;jka is;kafka fufia wdfialh lsÍfuka tu ÿ¾.kaOh ke;sfjk njhs' flfia kuq;a" ffjoahjjreka mjikafka" wdfialh lsÍfuka ldka;djka is;k tu iekiSu fkd,efnk njhs' fufia lsßfuka fhdaksfha iaNdúl PH w.h mjd fjkia fjkjd' ys;lrk nelaàßhd yd laIqoarkÔùka mjd ñka ke;s fjkjd' fufia ks;ru lsÍfuka we;s fjkafka fi!Ähs .eg¿ mu‚'

ldka;djkaf.a fhdaksfhka ;rul .kaOhla jykh ùu idudkahk fohls' fuu .kaOh wvqùu;a idudkahkhs' Tima iuh fjk úg PH w.h fjkia fjk ksid fufia isÿfjkak mq¿jka' Tn th t;rï .kka .; hq;= kE' iuyr wdydr ksid;a fhdaksfha .kaOh fjkia jk nj mefjfikjd' iqÿ ¿kq" fl<j,a,d" yd lsß wdydr .kakd úg .kaOh jeä fjk nj mejfikjd' wkakdis mßfndackfhka ldka;djkaf.a fhdaksfhka tk .kaOh wvq fjk nj i|yka fjkjd'

inka fhdod fia§fuka fhdaks .kaOh wvq fjkjd' flfia kuq;a" fuh ie,ls,af,ka l< hq;= njhs ffjoahcjreka lshkafka' msßisÿ j;=ßka mukla fhdaksh fia§u jvd;a fhda.ahe njhs i|yka fjkafka'

ms<S .|la jykh fjkjd kï" ;rula ie,ls<su;a jkak' fld< fyda ly meye;s iard j yd ms<S .|la jykh fjkjd kï" Tng wdidokhla ;sfnK nj mejish yelshs' iudc frda.hl ,laIK;a fufia we;sfjkak mq¿jka' flfia kuq;a" .kaOh jykh fjk iEu wjia;djlau
wdidokhla ksid fkdfõ' hSiaÜ È,Srh yd nelaàßhd wiu;=,s;;djhla ksid fuh we;s fjkak;a mq¿jka' ;u wd¾;;djh wdrïN ù ke;s ,dnd, oeßhkag fuu ;;ajh we;sfjkjd kï" joahk Wmfoia .; hq;=hs' wd¾;;djh wjikaùu;a iu. ldka;djkag fuu .eg¿j we;s fjkak
mq¿jka' tiaÜfrdifcka fyda¾fuda¾Kh wvqùu óg fya;=jhs' fï i|yd ffjoah; Wmiafoa yd fyda¾fuda¾K mareÓldr .ekSug isÿfjkjd'

wdfialkfhka we;s fjk .eg¿ fudkjdo@

* wdidokhka we;s lrhs( fmr i|yka l< mßÈ" wdfial lsÍu uÕska iaNdúl nelaàßhd iu;=,s;;djh ke;slrkjd' fï fya;=j ksid" wys;lrk nelaàßhd jeä jYfhka j¾Okh fjkjd' fï fya;=j ksid ;uhs jeäjYfhka wdidokhka we;s fjkafka' mÍlaIK j,ska ;yjre ù we;af;a" wdfial fkdlrk ldka;djkag we;sfjk wdidok ;;ajhka wvq njhs'

* th Tfí Yafrda;‚hg n,mdhs( fuh lrk ldka;djkag Yafrda ‚h wdYaßr; bÈófï frda.hla my, úh yel' tkï" .¾NdIfha" mef,damSh kd, j," yd äïNfldaI j, wdidok ;;ajhls'

* .¾NŒ .eg¿( i;shlg j;djla wdfialh lrk ldka;djkag ore M, wvq ùfï fyda ke;sùfï wjOdkula we;s fjkjd' óg wu;rjï .¾NdIfhka msg ore .en we;sùug;a fya;=jla fjkjd' fuu wjOdku 76] lskau jeä fjk njhs i|yka fjkafka'

* .¾ndI f.f,ys ms<sld we;s lrhs( i;shlg j;djla j;a wdfialh lsÍfuka .eí f.f,ys ms<sld we;sfjkak mq¿jka'

oeka Tn okakjd" wdfialh lsÍfuka we;s fjk .eg¿' fhdaksfhka hï .kaOhla jykh ùu idudkaha fohla nj u;lfha ;nd .kak' fhdaksh hkq" bfíu msßisÿ fjk YÍr fldgils' fuys ys;lr nelaàßhd /ilau we;' ier inka j¾. Ndú;fhka tu ys;lr nelaàßhd úkdY ù hkjd' uo rYafKa j;=r yd ier ke;s inka j¾.hla muKhs Tng wjYahs fjkafka' fuuÕska Tng ksfrda.Su;a fhdakshla mj;ajd .kak mq¿jka'


w;¾cd,fhka Wmqgd .ekSuls
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.