දෙමටගොඩ චමින්දගේ සමීපතමයෙක් කුඩු සමග අල්ලයි


fougf.dv pñkaof.a ióm;ufhla l=vq iu. w,a,hs ^PHOTOS&
Ndr; >d;k isoaêfha urK o~qju kshu ù isák fougf.dv pñkaof.a ióm;ufhl=j fyfrdhska .%Eï 22 la iu. nïn,msáfha§ fmd,sia w;awvx.=jg m;aj isákjd'

fudyq ìïir wu,a .=Kfialr fkdfyd;a ìïir f,i y÷kajkq ,nkjd' nïn,msáh uefciaála isá wdikakfha Ôma r:hlska /£ isáh§hs fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a'

fuu iellre ika;lfha remsh,a 40000 l uqo,lao ;sî fmd,sish fidhdf.k ;sfnkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.