"ලව් ලේන්" කෝච්චියට පැන්න නිමේෂාගේ අභියෝගය නිසා අයියා කරපු අහස පොළව නුහුලන අපරාධයේ පාපොච්චාරණය


˜‍,õ f,aka˜‍ fldaÉÑhg mekak ksfïIdf.a wNsfhda.h ksid whshd lrmq wyi fmd<j kqyq,k wmrdOfha mdfmdÉpdrKh
miq.sh cq,s udifha§ wïn,kaf.dv me;af;a isiqúhla ÿïßhl .eà Ôú;laIhg m;ajqKd'ta wjia:dfõ weh;a tlal ysgmq fmïj;d lshk ;reKhd <s|lg mek,d Ôúf;a ke;slr.;a;d lshk isoaêhl=;a wykak ,enqKd'fï isoaêh .ek ÿïßfha .eà ñh.sh isiqúhf.a whshd flfkla lsõfõ ÿïßh toaÈ ;ukaf.a ke.‚hj fmïj;d ÿïßhg ;,a¨‍ lrkjd oelald lsh,hs'

ieluqiq ;eka /ila mj;soa§ isoaêh .ek ñh.sh ksfïIdf.a fidfydhqrd fmd,sishg mjid ;snqfKa fujka l;djla'

—fld,af,la tlal kx.sf.a iïnkaOhla ;sfhkjd lsh,d uu oekf.k ysáhd' kx.sf.ka ta .ek weyqju thd lsõfõ kE lsh,uhs' mq¿jkakï w,a,,d fmkajkak lsh,d kx.s ug nek,d rKavq l<d'ojila f.or f*daka tflka kx.s ? l;d lrk tajd uu fydfrka wyf.k ysáhd' kx.s .;a; kïn¾ tlg uu flda,a l<d'

lgy~ fjkia lr,d .Ekq y~lska kx.s l;d lrkjd jf.a fydfrka l;d l<d'

fyg mx;sh <ÕÈ yïnfjuq lsh,d l;dlr.;a;d''

fokakd nia fyda,aÜ tll boaÈ uu w;gu w,a,.;a;d' yenehs tafjf,a fokakd ysáfha fome;a;lg fj,d'

fokakd nia fyda,aÜ tll boaÈ uu w;gu w,a,.;a;d' yenehs tafjf,a fokakd ysáfha fome;a;lg fj,d'
to;a kx.s ug lsõfõ tfyu fohla kE mq¿jkakï w,a,,d fmkajkak lsh,d'

uf.a mjq, bkafka rUqlalk' thdf.a wlalf.a uy;a;hd ;uhs ;s,la'
nKavdrfj, flfkla jqKdg thd ysáfh;a rUqlalk'

fï isoaêh uu ;s,la whshg lsõjd' fudllao fjkak ´fka lsh,d ;s,la whshd weyqju" uu lsõjd ´lj uruq lsh,d''

tfyu fohla lrkak ys;=fka kx.sf.a wNsfhda. ksihs'

Th isoaêh fjÉp ojfia uuhs" ;s,la whshhs rUqlalk b|,d fldaÉÑfha toaÈ wïn,kaf.dv iafÜIka tlg tyd —,õ f,aka˜ tfla kx.s Th fld,a,;a tlal l;d lr lr ysáhd oelald'

fldaÉÑh wïn,kaf.dv iafÜIka tfla kj;ajoaÈu uuhs ;s,la whshhs ta me;a;g Èõjd'

uu tlmdr mek,d fld,a,f.a fld,¾ tflka w,a,oaÈu pqÜfÜ whshd tmd lsh,d kx.s lE .eyqjd''

ta;a uu keje;ajqfõ kE' tfjf,a wdmq fldaÉÑhg kx.s mekakd'

fld,a,d t;fldg w; .i,d od,d mekakd'

fld,a,j wms fyõj;a miafia wdrxÑ jqKd W! wïn,kaf.däka nia tllg ke.a.d lsh,d' uuhs" ;s,la whshhs pñ,a lsh,d ;j hd¿fjl=hs nia iagEkaâ tlg .syska ta nia tlgu ke.a.d'

pñ,a .syska fld,a,d jdäfj,d ysgmq ISÜ tflau jdäjqKd'

nia tl ál ÿrla hoa§ ;%Sú,a tlla t,jk uf.a hd¿fjla yïnjqKd' wms *qÜfndaâ tfla bkakjd iß÷ oelald' uu thdg w;ska lsõjd nia tl msámiafika tkak lsh,d'

ál ÿrla hoaÈ fld,a,j nia tflka niaif.k ;%Sù,a tfla odf.k md¨‍ yßhlg .shd'

kx.s tlal iïnkaOhla ;sfhkjo weyqju ms<s.;a;d'

t;kÈ ;s,laf.a f,akaiqj wrka fld,a,f.a lgg ;sh,d ;o lr,d T¿j my;a lr,d w,a,f.k fld,a,f.a f.j,a me;a;g .shd'

lg jyf.k <s| <Õg f.k;a ll=,a foflka w,a,,d T¿j <sfoa Tndf.k ysáhd'

ál fj,djla hoaÈ nqnq¿ od,d fld,a,f.a oeÕ,s,a, k;r jqKd'

t;fldg oek.;a;d fld,a,d uerekd lsh,d' ñksh t;ku od,d wms hkak .shd'

kx.sj fldaÉÑhg ;,a¨‍ lrkjd oelald lsh,d udOHj,g lshkak lsh,d ;s,la whshd lsõjd'

uu ta ksid ta úÈyg lsõjd''

fmd,sish uf.ka lgW;a;r .oa§ fmd,sish lsõjd kx.s fldaÉÑhg ;,a¨‍ lf<a kE''' thd mkskjd iS' iS' à' ù' leurdj, ;sfhkjd lsh,d' tfyu lshoaÈ ug f,dl= nhla oekqkd'

ta ksihs uu lgW;a;r fjkia lr,d ÿkafka'

fmd,sish È.ska È.gu lrmq m%Yak lsÍïj,È iñ; ixÔj ish,a, mdfmdÉpdrKh lf<ah'

miqj pñ,a yd iß÷ w;awvx.=jg .;a;;a ;s,la mek,d .syska ;snqKd'

iñ;a wmrdO /ilg iïnkaOhs lsh,d fmd,sia mÍlaIKj,skao fy<sfj,d'<

wïn,kaf.dv mÈxÑ ksfïId uOqud,s ÿïßhg mek Ôúf;a ke;slrf.k ;snqfKa cQ,s ui 23 jeksodh'

Ôúf;a flfklaj jrola fyda wmrdOhla lr,d lsisu Èkl ie.ù isákakg neßh

l,a .;jqj;a Èkl ;ud l< jro ;ud msgqmi meñfKk nj fuhska ukdjg meyeÈ,s fõ'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.