දඟයි.. වයින් කරපු බෝනික්‌කියක්‌ වගේ – මහේෂි මධුශංකා ගැන පැහැදුණ ඉන්දීය සුපිරි නළුවා කියූ කතාව


oÕhs'' jhska lrmq fndaksla‌lshla‌ jf.a - ufyaIs uOqYxld .ek meyeÿK bka§h iqmsß k¿jd lshQ l;dj
miq.sh Èkl ,xldjg meñ‚ bka§h iqmsß k¿ kS,a ks;ska uqflaIa ,xldfõ fhdjqka ks<shl jk ufyaIs uOqYxld ms<sn|j meye§ug m;ajQ mqj;la jd¾;d jkjd'

—f.dvla‌ oÕhs' thd yßhg jhska lrmq fndaksla‌lshla‌ jf.a ˜ hehs kS,a ks;ska uqflaIa weh iïnkaOfhka m%ldY lr ;sfnkjd'

ufyaIs uOqYxld Tyq iu. .;a PdhdrEm lsysmhla o ish f*ianqla .sKqug tlalr ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.