සිසුවිය බෙදාගන්න බැරිව එක් සිසුවෙක් තවත් සිසුවෙකුට පිහියෙන් අනී


isiqúh fnod.kak neßj tla isiqfjla ;j;a isiqfjl=g msysfhka wkS
m‍%Odk fmf<a msßñ mdi,a foll isiqka fofofkl= w;r uyu.È we;s jQ .egqulska tla isiqfjl= ;=jd, ,nd ;sfnkjd' .egqu isÿ ù we;af;a  m%Odk fmf<a nd<sld mdi,la bÈßmsg§hs'

fmd,Sish iel lrkafka isiqka fofokdu tla isiqúhlg fmïlr we;s njhs' uykqjr m%foaYfha m%Odk msßñ mdi,a foll isiqka fofofkl= w;r fuu .egqu we;s ù we;af;a uykqjru m%Odk nd<sld mdi,l isiqúhl fjkqfjks'

tla isiqfjl= wfkla isiqjdg msyshlska weK we;s njhs isoaêh ÿgqjka mjikafka' msysweKqu isÿl< isiqjd m,dhdug W;aidy lsÍfï§ wjg isá msßia úiska w,a,df.k r: jdyk rdcldßfha fh§ isá fmd,sia ks,Odßfhl=g Ndr§ ;sfnkjd'

;=jd, ,enQ isiqjd fï jkúg m‍%;sldr ,nkafka uykqjr uyfrdayf,ahs' isiqka fofokd jhi wjqreÿ 16 jeks úfha miqjkakka nj;a i|yka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.