නොමිලේම ජපන් තරුණියක් විවාහ කරගන්න ලංකාවේ කොල්ලන්ට අවස්ථාවක්


fkdñf,au cmka ;re‚hla újdy lr.kak ,xldfõ fld,a,kag wjia:djla 
cmka cd;slhka iy Y%S ,dxlslhka w;r mj;sk oeä ixia‌lD;sl iudk;dj ksid cmka cd;slhka Y%S ,dxlslhka iuÕ újdy ùug oeä reÑl;ajhla‌ ola‌jkafka hEhs .dâka uef¾þ wdh;kfha ysñldßks cmka cd;sl ñhflda ;liq uy;añh fld<U§ meje;s udOH yuqjl§ m%ldY l<dh'

cmka cd;slhka iuÕ újdy ùug leue;af;ka isák Y%S ,dxlslhka fjkqfjka lsisÿ .dia‌;= wh lsÍulska f;drj cmka Y%S ,xld ux., fiajdjla‌ wdrïN lsÍug ;u wdh;kh kqÿf¾§u mshjr .kakd njo cmdkfha msysá n%hsv,a t,dhkaia‌ iud.ug wkqnoaê;j fgdalsfhda k.rfha msysgqjd we;s .dâka uef¾þ wdh;kfha ysñldßksh tys§ jeäÿrg;a mejiqjdh'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.