728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, September 26, 2016

  දුමින්දගේ දිවි මග වෙනස් වන ලකුණු - හිරගෙදර ජීවිතය කණ පිට හැරේ

  ÿñkaof.a Èú u. fjkia jk ,l=Kq - ysrf.or Ôú;h lK msg yef¾
  je,slv nkaOkd.drfha c 3 jdÜgqfõ r|jd isák urK oKavkh kshujQ ÿñkao is,ajd fï Èkj, fmd;a lshùug jvd;a reÑl;ajhla olajk nj jd¾;d jkjd'

  tla i;shlg /|úfhl=g fmd;a folla ,nd .; yels w;r Tyq tu fmd;a ,nd.kakd njhs mejfikafka'

  Bg wu;rj fjk;a /|úhka ;ukaf.a kñka o fmd;a ,nd f.k Tyqg lshùug ,nd fok nj nkaOkd.dr wdrxÑ ud¾. i|yka l<d'

  ÿñkao is,ajd jeks mqoa.,fhl=f.a fuu fjki ms<sn|j nkaOkd.drh ;=< jvd;a l;dnyg ,laj ;sfnkjd'

  Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: දුමින්දගේ දිවි මග වෙනස් වන ලකුණු - හිරගෙදර ජීවිතය කණ පිට හැරේ Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top