ලංකාවට ගෙනා මිල අධිකම වාහනයේ හිමිකරු මෙන්න (වීඩියෝ)


,xldjg f.kd ñ, wêlu jdykfha ysñlre fukak ^ùäfhda&
Y%S ,xldjg fuf;la wdkhkh l< ñ< wêlu ld¾ r:h jk Rolls Royce Wraith udÈ,sfha r:h fï jk úg .eKqïlre fj; ,nd we;s nj jd¾;d jkjd' nÿ f.jQ miqj tys jákdlu remsh,a ñ,shk 158la' fuys .ekqïlre fu,ajd iuqy jHdmdrfha wêm;s nj wka;¾cd,fhka fï jk úg f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

tlai;a rdcOdksfha isg meñ‚ ;,did meÜg%sia ^Thalassa Patris& ny¿ï fk!ldj u.ska wxl HJCU4977026 orK ny¿fuys fuu fudag¾ r:h fld<U jrdhg f.kú;a ;sfnkjd' fuu r:h fodr fofla l+fma udÈ,sfha jdykhla jk w;r fõ. wgl iajhxl%Sh .shr moaO;shlska o hqla;hs'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.