දුමින්ද නිදහස් කළ විනිසුරුගේ දුරකථන ටැප් කරලා..ඊමේල් හැක් කරලා-මෙන්න නීතිඥ ප්‍රකාශය


ÿñkao ksoyia l< úksiqref.a ÿrl:k gema lr,d''Bfï,a yela lr,d-fukak kS;s{ m%ldYh
Ndr; ,la‍Iauka >d;k kvqfõ iNdm;s úksiqrejrhd f,i lghq;= l< uydêlrK úksiqre Ysrdka .=Kr;akf.a rdcldß ÿrl:kj,ska yd fm!oa.,sl ÿrl:kj,ska ,nd .kakd weu;=ï fukau tajdg ,efnk weu;=ïj,g ryfia ijka§ we;s njg úYajdi lghq;= ud¾.fhka f;dr;=re ,eî we;s nj ckdêm;s kS;s{ fyauka; j¾Kl=,iQßh mjikjd'

fï iïnkaOfhka läkï mÍlaIKhla mj;ajk f,i b,a,d Y%S ,xld kS;s{ ix.ufha iNdm;sjrhd fj; Tyq ,smshla o fhduq lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Ndr; ,la‍Iauka >d;k kvqfõ ;Skaÿj ,nd§ug fmr úl,am mqj;am;la Ysrdka .=Kr;ak úksiqre n,mEug yiqj fujeks ;Skaÿjla §ug W;aiy lrk nj jd¾;d lr ;snQ njhs ckdêm;s kS;s{ fyauka; j¾Kl=,iQßh fmkajd fokafka'

miq.shod meje;s Y%S ,xld kS;s{ ix.ï yuqjl§ o fï ms<sn|j fmkajd foñka Tyq woyia‌ ola‌jd ;sfnkjd'

ckdêm;s kS;s{ fyauka; j¾Kl=,iQßh fï iïnkaOfhka lrk m%ldYh my;ska weish yelshs'
Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.