ඔබේ ලිංගික ආශාවන් ඇස් වලින් හොයාගන්න විදිය දන්නවද? මෙන්න ක්‍රමේ.


Tfí ,sx.sl wdYdjka weia j,ska fydhd.kak úÈh okakjo@ fukak l%fï'
úreoaO ,sx.sl o iu,sx.sl o nyq,sx.sl o hkd§ jYfhka ,sx.sl wdj,sfha ^spectrum& Tfí keUqrej fld;ekl /£ ;snqK;a  th Tfí weiaj,ska fy<s lr .ekSug yelsfj;ehs kj wOHhkhla fmkakqï lrhs' l¾‚ldj ^l¿ bx.sßhdj& úia;drKh ^pupil dilation& ,sx.sl fm<.eiau  ms<sn| ksjerÈ o¾Ylhlehs bka lshefõ' YDx.dr ckl wkqrEm krUk úg ldu W;af;ackhla we;sùfuka wfÉ;ksl m‍%;spdrhla f,i tajd krUk whf.a weiaj, l¿ bx.sßhdj È. yef¾' ldu W;af;ackh iy ,sx.sl ÈYdk;sh wOHhkh i|yd ,sx.sl wjhj uekSï fjkqjg fuu m‍%;spdrh fhdod .; yels nj m¾fhaIKfhka lshdmdk ldrKhls'

hï lsisjlska ,sx.sl W;af;ackhla fyj;a weúiaiSula ,efn;ehs ñksiaiq jd¾;d lrk yeÕSï iy l¿ bx.sßhdj úia;drKh w;r .e,mSula we;s nj fmkakqï lsÍu i|yd jQ f,dj m‍%:u úYd, uÜgfï m¾fhaIKh fuh nj wOHhk m¾fhaIl ßÉ ieúka-ú,shïia mjihs' fyf;u fldafk,a úYajúoHd,fha ixj¾Ok ufkdaffjoHjrfhls' b;ska úreoaO ,sx.sl keñhdjla iys; msßñkaf.a weia ldka;djka foi úia;drKh fjk w;r iu,sx.sl msßñhdf.a weia úia;drKh fjkafka msßñ foighs fyf;u mjihs'

,sx.sl W;af;ackh fyj;a weúiaiSu iy l¿ bx.sßhdj úYd,kh jk m‍%udKh w;r iïnkaO;djg §¾> b;sydihla we;' ne,fvdakd kï Ydlfhka iqÿ wlaIs fnfy;la .,ajd l¿ bx.sßhdj ixl=Ñ;ùu j<lajd .ekSfuka ird.S fmkqula ,eìh yels hhs 16 jeks ishjfia úiQ b;d,s ldka;dfjda úYajdi l<y' wdorh lrk whf.a uqyqK fyda w,xldr l,d lD;shla fyda wd§ jYfhka is;a m‍%fndaOkh lrk fyda is;a w<jk iq¿  ´kEu fohlg m‍%;spdr f,i l¿ bx.sßhdj iq¿jYfhka úia;drKh jk nj ieúka-ú,shïia mjihs' l¾Œldj úia;drKh ùu hkq iajhx idOl iakdhq moaO;sh ^autonomic nervous system& ls‍%hdYS,Sjk njg ,l=Kls' kdä jeàu" yqiau .ekSu jeks wksÉPdkql ls‍%hd md,kh lrkafka fulS iajhx idOl iakdhq moaO;shhs'

,sx.sl W;af;ackh ^weúiaiSu& yd ,sx.sl fm<.eiau fyda ÈYdk;sh wOHhkh lsÍu ms‚i úoHd{hka idïm‍%odhdkql+,j fhdod .kakd C%uhla we;' tkï m‍%ckk bkaøshkg iú l< WmlrK u.ska tajdg iemfhk reêr Odrdj ird.S Ñ;‍%mg fyda PdhdrEm keröug i,iajd uek ne,Suhs' fua mÍlaIdfja § isÿjkafka mqreIhka iïnkaOfhka .;aúg YsIaKfha jg m‍%udKfha fjkialï uekSu yd ia;s‍%hf.a fhdaks ì;a;sfhys mSvk fjkialï fidaÈis lsÍuhs' tfy;a fï idïm‍%odkql+, ñkqïj, wjdis we;s nj ieúka-ú,shïia fmkajd fohs' mßlaIKhg fmkS isákakka w;=frka iuyrlg ;u ,sxf.akaøsh W;af;ackh hgm;a l< yelsh' fkd tfia kï mÍlaIKd.drfha§ ,sx.sl W;af;ackhla we;s fkdjkakgu;a bv ;sfí' Bg;a wu;rj mÍlaIK iajNdjh;a n,mdhs' ;u ,sxflakaøSh iïnkaO lrf.k isÿflfrk ldhsl m¾fhaIKj,g tlaùug we;eïyq wlue;s fj;s' tfia kï lsishï W;af;ackhlska ;ukag ,sx.sl ‘weúiaiSula’ we;sjkafkaoehs weiSu o .egÆ u;=lrk iq¿h' thg fya;=j tjeks lreKq oelaùulg we;eï wh ,eÊcdùug o tfia;a ke;skï ;ukag kï tjeks W;af;ackhla isÿfkdjk nj ;ukagu Tmamq lr  .ekSug W;aidy oeÍug o mjd mq¿jka ùuhs' ;jo fndfyda ixialD;Skaj, tjeks Rcq m‍%Yak tlt,af,a weish fkdyel'

ieúka-ú,shïia iy Tyqf.a wOHhk i.hd jk fldafk,a iriúfhau f.rE,a*a Í.¾ l¿ bx.sßhdj fj; fhduq jqfKa fulS m‍%Yakj,ska .e,ùugh' úIu ,sx.sl" iu,sx.sl yd nyq,sx.sl whj¿ka we;=¿j msßñ 165 iy .eyekq 160 fofkl= m¾fhaIlhka úiska iafõÉPd mokula u; fhdod .kakd ,§' fudjqkg úkdäfha ùäfhda rEm rduq fm< ;=kla keröug i,iajk ,o w;r msßñhl= iajhx ,sx.sl W;af;ackhla ,nkq" .eyekshl iajhx W;af;ackhla ,nkq iy ,sx.sl iïnkaO;djfhka f;dr N+ o¾Yk fm<la tu ùäfhda mg ;=kg wvx.= úh' wOHhkfha m‍%;sM,j,g wdf,dalfha fjkialï n,mEug fkdyelsjk mßÈ ùäfhda mg ;=ku iudk wdf,dal ;;a;ajhka ;sfnk fia ilia lr ;snq‚' ùäfhda mg krUoa§ l¿ bx.sßhdfjys fjkialï jd¾;d lsÍu i|yd kerTSfua§ l¿ bx.sßhdfja we;sjk ishqï fjkialï yiqlr .kakd leurd fhdojd ;snq‚' óg wu;rj ta ta ùäfhda mghg iyNd.SjQjkag ,sx.sl W;af;ackhla we;sùu ms<sn| ish woyio oelaùug wjia:d i,id ;snq‚'

fuu wOHhkfha m‍%;sM," óg l,ska isÿflreK ,sxf.akaøsh W;af;ack wOHhk m‍%;sM,j, rgdjka yd .e,mqks' fuu rgdj mssßñkaf.a kï Rcq nj;a fmkaùh' úIu ,sx.sl msßñka ldka;d wkqrEmj,g m‍%;spdr oelajQ w;r iu,sx.sl msßñka m‍%;spdr oelajQfha msßñkaf.a wkqrEmj,gh' nyq ,sx.sl mqreIfhda fomd¾Yjfhau wkqrEmj,g m‍%;spdr oelajQy' flfia fj;;a ldka;djka iïnkaOfhka kï m‍%;sM, jvd;a ixlS¾K úh' iu,sx.sl ldka;djka wfkl=;a ldka;djkaf.a rE oelSfuka l¿ bx.sßhdj úia;drKh ùu jeä úh' tfy;a" úIu ,sx.sl ldka;djka ia;S‍% mqreI ird.S wkqrEmj,g uQ,sl jYfhka tl iudk m‍%;spdr oelajQ kuq;a láka lshd isáfha msßñ wkqrEmj,ska muKla W;af;ackhla ,o njhs'

ieúka-ú,shïia mjik wkaoug fuu wOHhkfha ó<Õ mshjr jkafka l¿ bx.sßhdfõ fjkialï uksk w;ru ,sxf.akaøsh fjkialïo uek ne,Suhs' túg ta foflys m‍%;sM, fl;rï ÿrg wkqmQrl fõ oehs oek .; yels jkq we;' ,sxf.akaøsh uek ne,Su fjkqjg fuu wOHhkhkaf.a m‍%;sM,hla f,i  ´kEu ixialD;shl Tìk f,i l¿ bx.sßhdfõ fjkialï uek wOHhk isÿ lsÍug wkd.; m¾fhaIlhkag bka uÕ mEfokq we;'

w;¾cd,fhka Wmqgd .ekSuls
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.