දඟ පන්දු ලෝක පූජිතයින් දෙදෙනාගේ වාර්තාවක් අශ්වින් බිඳ හෙළයි!


oÕ mkaÿ f,dal mQð;hska fofokdf.a jd¾;djla wYaúka ì| fy<hsæ
ixpdrl kjiS,ka; lKavdhu yd bkaÈhdj w;r mej;s m<uq fgiaÜ ;rÕh Bfha ^26& wjika jqKd'

ta bka§h lKavdhug ,l=Kq 197l chla w;alr foñka

;rÕfha m<uq bksu l%Svdl< bka§h lKavdhu ,l=Kq 318 ,nd.;a w;r Bg ms<s;=re jYfhka kjiS,ka;h ish¨‍ fokd oeù ,l=Kq 262la ,nd.;a;d'wk;=rej fojk bksu l%svd l< bka§h lKavdhu lvq¨‍ 5la oeù ,l=Kq 377 ,nd isáh§ bksu ksudfldg kjiS,ka; lKavdhug ,l=Kq 433l ch.%dyS b,lalhla ,ndÿkakd'kuq;a kjiS,ka;hg ,nd.ekSug yelsjQfha ,l=Kq 236la muKhs'

fuys§ bka§h lKavdhu fjkqfjka rúpkaøka wYaúka iqmsß mkaÿ heùul ksr;jQ w;r m<uq bksfï ,l=Kq 93g lvq¨‍ 4o"fojk bksfï ,l=Kq 132g lvq¨‍ 6lao ojd.ksñka kjiS,ka; lKavdhfï lvq¨‍ 10la ojd.ekSug iu;ajkjd'

fuu ;rÕfha§ wYaúka ish 200jk fgiaÜ lvq,a, ojd .ekSug iu;ajqKd'

Tyq fuu olaI;dj m<lrkafka ish 37 jk fgiaÜ ;rÕfha§ jk w;r f,dal mqÔ; oÕmkaÿ hjkakka fofofkl= jk uq;a;hshd uqr,sorka yd fIaka fjdaka lvq¨‍ 200 ojd.ekSug iu;a jkafka ish 42 jeks fgiaÜ ;rÕfha§hs'

;rÕfhka wk;=rej mej;s udOH yuqjl§ bka§h kdhl úrdÜ flda,s mjid ;snqfKa wYaúka hkq ñ<l, fkdyels l%Svlfhl= njhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.