අතහැරීම පුරුදු වෙන්න කෝටියක වාහනයක් දන්දුන් ලක් පුතුන් දෙන්නා...!


w;yeÍu mqreÿ fjkak fldaáhl jdykhla okaÿka ,la mq;=ka fokakd'''æ
whs'ù' úfÊfiak iy wñ;a mqiawe,a, uy;ajreka úiska ñ,shk 10l muK jákdlñka iqmsß fudag¾ r:hla mQcH ;s;a;.,af,a wdkkaoisß ysñhka fj; mQcdfldg ;sfnkjd' ta iïnkaOfhka Wkajykafia ;u f*ianqla msgqfjys fufia igykafldg ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.