ඉරාජ්ගේ ‘ගිනියම සීගිරි ලලනාවට‘ සමාන කළ සමන්ත භද්‍ර හිමිට මහජන අයිතීන් සුරකින්නෝ අවි අමෝරති!


brdÊf.a ‘.skshu iS.sß ,,kdjg‘ iudk l< iuka; Nø ysñg uyck whs;Ska iqrlskafkda wú wfudar;sæ
.dhk Ys,amS brdÊ ùrr;ak miq.sh t<soelajQ .skshï ? ùäfhdaj iudcfha fndfyda l;dnyg ,lajqKd'

.S;fha we;s wvksrej;a o¾YK;a"iu,sx.sl l;d f;audj;a ksid fuh fndfyda fokdf.a úfõPkhg ,lajqKd'

iuka; Nø ysñhka úiska mj;ajkq ,nk iïud ÈÜÀ kï jevigykl§ o fï ms<sn| woyia m<ù ;snqKd'

tys§ Wkajykafia mjid ;snqfKa fuu .S;fha yß jerÈ ne,Sug fmr iS.sß ì;= is;=jïo jid oeñh hq;= njhs'ldufhka wdYla; jQ ñksiqkag l,dfõ fi!kao¾h fkdfmfkk nj;a ldufhka msß fofk;ska hq;a ,dxlSh ixialD;sh ;=, iqpß;jd§ka hehs mjik we;eï W.;=ka úiska úfõPkh lrk ,o l,d ks¾udK yd olaI;djka f.ka msß ;reK iudch ll=f,ka weo ouk ÿm;a ukisl;ajh kej;sh hq;= nj;a Wkajykafia tys§ mjid isáhd'

flfia fj;;a iuka; Nø ysñf.a fuu m%ldYhg úreoaOj uyck whs;Ska iq/lSfï moku úiska udOH ksfõokhla ksl=;afldg ;sfnkjd'

‘‘foysj, Y%S i|yï wdY%ufha isák isß iuka;Nø uyd iajdñka jykafia mjikafka brdÊf.a .skshï ? .S; úäfhdaj jerÈ kï wm iS.sß ì;=is;=jï o jid oeñh hq;= lshdh' iajdñkajykafia flfkl= f,i tl, ldka;djka tf,i we| isá wdldrh .ek lshñka wm wo idudc ixialD;shg úreoaO iodpdr;aul fkdjk ùäfhdaj idOdrkh lsÍug hEu fy,d oelsh hq;=h' ;jo iS.sÍ ì;sis;=jï ;=, .eyekqka fofofkl= ism.ksñka iu,sx.slj yeisfrk njla fkdfmfka'iajdñkajykafia flfkl=g TyQfya fm!oa.,sl u;hka bÈßm;a lsÍfï§ Tjqka iudchg fok wdo¾Yh l=ulao lshd is;d ne,sh hq;=h" tys iodpdr;aul Ndjh .ek ;u is;g ;Ügq l, hq;=h' th tfia lsÍug fkdyelskï Tjqka tu Ôú;hg fkdiqÿiq nj wmg fyd¢ka yef.a' ;u WmkaÈk W;aijhg WrEuia ix.%y flre wh" wo lrkd lshkd foa .ek wms mqÿuhg m;ajkafka ke;' rc wdikj, isák tjka whf.a l;djka W¨‍mamd fmkajñka we;eï udOH lrkafka o W;=ï nqÿ oyug wmyihlS'‘‘ hehs tu ksfõokfha oelafjkjd'

Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.