පාසල් සිසුවියට අමුතු චිත්‍රයක් පෙන්නූ රද්දොළුගම "චිත්‍ර සර්"ගේ කැරැට්ටුව


mdi,a isiqúhg wuq;= Ñ;%hla fmkakQ roafod¿.u ˜‍Ñ;% i¾˜‍f.a le/Ügqj
.EKq flfklaf.a f*dfgda tlla ug fmkakqjd''fïjd ldgj;a lshkak tmd lsh,d i¾ ug lsõjd''
fouõmshkag yereKqfldg Ôú;fha fojeksh uõmshka f,i yÿkajkafka .=rejrhdh'ñysmsg foúhka f,io Tjqka yÿkajkafka ta ksiduh' kuq;a wms Tng fï lshkak hkafka tf,i kï lrkakg neß mdm;r .=rejrfhl= .ek lshfjk l;djla .ekh'

wjqreÿ 65 la jqKq fuu .=rejrhd iudcfha kula Èkd isák .=rejrfhls'

miq.sh Èkl roafod¿.u fmd,sishg 11 yeúßÈ ish Èh‚h iu. uõmshka fom,la meñ‚fhah'

Tjqka fmd,sishg meñK lshd isáfha yoj; lïmd lrk isÿùuls'

˜‍ i¾'' wr Ñ;% i¾ uf.a fl,a,g'' oeßhf.a mshdg l;dlr .ekSug fkdyelsù ;sì‚'
miqj oeßh wehg isÿjQ ish,a, kS;sfha ms<sirK bÈßfha yevQ l÷,ska lshd isáfhah'

uu Ñ;% wÈkak yßu wdihs' ta ksid ckjdß udfia b|,d uevïf.a mx;shg uu bf.k .kak .shd' wfma msx;sfha <uhs 12 ú;r bkakjd'
bßog 4 ;a ;a 5 ;a w;r ;uhs mx;sh ;sfhkafka' oeka udfil b|,d fikiqrdod la,dia ;sínd'

;d;a;d tlal uu mx;shg .shd'ojila àp¾ f.or ysáfha kE' i¾ ú;rhs ysáfha'
tod yji la,dia bjr fj,d <uhs fiaru .shd' ug ;d;a;d tklï bkak jqKd' bka miafia i¾ udj id,hg tlalf.k .syska ldurhg .sys,a,d .EKqflfkla bkak msx;+rhla fmkakqjd'

tal we|mq Ñ;%hla fkfjhs' fïjd ;uhs rdcH Ñ;% W;aijj,g ;shkafka'' uu Thdg fïjd w¢k yeá yßhg W.kajkakï' lsõjd'
Bg miafia udj fmdfrdkaÿ lrj.;a;d fïl ldgj;a lshkak tmd lsh,d'
tÈk fuu .=rejrhd ;ukag l< lsis;a fouõmshka bÈßfha oßh mjid ;snqfKa ke;'

fuf,iu fuu .=rejrhd úiska ;j;a jrla oeßhg w;jr lr ;sì‚'
i¾ fï ish,a, lshkakg tmd lSj;a Èh‚hg fï ish,a, ysf;a ysrlrf.k isàug fkdyelsj wïud bÈßfha oeßh fï ish,a, mdfmdÉpdrKh lr ;sì‚'
fujeks isÿùï wo iudcfha fldf;lakï wikakg olskakg ,efnkafkao hkak Tn okakd lreKls'
;u orejka fjkqfjka óg jvd úuis,su;aj isákafkakï iudcfha f.dÿre njg m;a fkdù ;u orejd wdrlaIdldÍj n,d.ekSug yelshdj ,efnkq we;s nj fujeks isÿùï yryd mdvula W.kajkq we;s'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.