සරසවි බිම කඳුළින් තෙමා ලොරියකට හසුවූ ‘හන්තානේ ප්‍රේමවන්තයා කසුන්’ අවසන් ගමනට සැරසෙන සේයා රූ


iriú ìu l÷<ska f;ud f,dßhlg yiqjQ ‘yka;dfka fma%ujka;hd liqka’ wjika .ukg ierfik fiahd rE ^PHOTOS&
fmardfo‚h iriú ìfï wdorh .ek w;aoelSu wdor .S;hla njg m;a l< ‘ Tfí wdofrka ud oefõ ‘ ñhqisla ùäfhdaj i|yd rÕ mEfuka odhl jQ fmardfo‚h úYaj úoHd,fha liqka o fidhsid f,dß r:hlg hgùfuka fmf¾od ^25& Ôú;fhka iuq.kq ,enQ mqj; Tng u;l we;s'

fmardfo‚h úYajúoHd,fha l<ukdlrK mSGfha wOHdmkh ,enQ Tyq fkajdisld.drhg f.dia‌ ish h;=remeÈfhka ys|., isg fmardfo‚h ola‌jd hñka isáh§ f,dßfha .eà tu ia‌:dkfha§u urKhg m;ajqKd'

r;akmqr m%foaYfha mÈxÑ lrefjl= jk liqkaf.a foayh r;akmqr m%foaYfha Tyqf.a ksji fj; f.k f.dia ;sfnkjd'

Tyqf.a foayfha iy fidj m< lr ;snQ PdhdrEm my;ska oelafjkjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.