ලොවේ තෙල් මිල ඉහළයාමෙන් අපේ තෙල් මිලේ සිදුවන වෙනස මෙන්න?


f,dfõ f;,a ñ, by<hdfuka wfma f;,a ñf,a isÿjk fjki fukak@

f,dal fj,|fmdf,a fndr f;,a ner,hl ñ, ishhg 6 lska by< oeóug f;,a ksIamdolhska .;a ;SrKh ms<sn|j wOHhkhla isÿlrk nj Lkscf;,a l¾udka; wud;HdxYh mjikjd'

tys f,alï iqo¾ud lreKdr;ak i|yka lf<a fuh furg wd¾Ólhg wys;lr wkaoñka n,mdkq we;s njhs'

Tfmla ixúOdkh fndrf;,a ksIamdokh jir wglska miq wvq lsÍug ;SrKh lsÍu;a iuÕ fndrf;,a ner,hl ñ, ishhg 6 lska by< f.dia ;sfnkjd'

fï wkqj Èkl fndrf;,a ksIamdokfhka ,laI y;l ner,a m%udKhla wvqlsÍughs Tfmla ixúOdkh mshjr f.k we;af;a'

fï wkqj oekg jvd jeä uqo,lg fndrf;,a ner,hla ñ,§ .ekSug isÿjkq we;s nj Lkscf;,a l¾udka; wud;HdxYfha f,alï iqo¾ud lreKdr;ak i|yka l<d'

flfia fj;;a furg bkaOk ñ, by< oeófï ;SrKhla fuf;la f.k fkdue;s njhs weh wjOdrKh lf<a'
Wmqgd .ekSu : www.hirunews.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.