කැළණියේ ජනතාව බියගන්වමින් ගේම් දීපු අයියයි මල්ලියි මාට්ටු


le<‚fha ck;dj ìh.kajñka f.aï §mq whshhs u,a,shs udÜgq
le<‚h úYaj úoHd,h wjg yd ta wdikakfha m%foaY .Kkdjlska rKa NdKav fld,a,lE ^Robbery& uxfld,a,lrefjl= w;awvx.=jg .ekSug lsßn;af.dv fmd,Sish iu;a jqKd'

w;awvx.=jg .;a mqoa.,hd Tyqf.a jeäuy,a ifydaorhd iu. h;=re meÈhlska f.dv jHdc msiaf;da,hla fmkajd ìh.kajd fuu fld,a,lEï isÿlr ;sfnkjd'

fld,a,lrejka i;=j ;snQ rka mjqï 28la muK ne/;s rka NdKav iy fld,a,lEï ioyd fhdod.;a fidrd.;a h;=re meÈh fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd'

fudjqka fofokd óß.u fm%oaYfha mÈxÑlrejka jk w;r" Tjqka le<‚h fm%oaYfha l=,S ksjil isáñka fuu uxfld,a,lEï isÿlr ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.