භාරත ලක්ෂ්මන් මරා දැමීමට මාස නවයකට පෙර ‘අත් අකුරින් ලියා’ ඔහුට ලැබුණු අවසන් කාඩ් පත මෙන්න


Ndr; ,laIauka urd oeóug udi kjhlg fmr zw;a wl=ßka ,shdz Tyqg ,enqKq wjika ldâ m; fukak

>d;khg ,lajQ Ndr; ,laIauka fma%upkaø ish wjika WmkaÈkh iurkq ,enqfõ 2011 jif¾ ckjdß 26jk Èkhs'

tÈk ish mshdKkag Èh‚h ysre‚ld úiska ,ndÿka WmkaÈk iqn me;=ï m; fï jk úg weh f*ianqla fj; tlalr ;sfnkjd'

ish w;awl=ßka ,shk ,o tu iqn me;=ï ldâm; f*ianqla fj; tlalr ‘My last birthday card for him for his last birthday’hkqfjka i|yka lr ;sfnkjd'

tu igyk my;ska oelafjkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.