නොකළ යුතු වෙදකමක් කරගත් සුරූපී නිළිය මරුට


fkdl< hq;= fjolula lr.;a iqrEmS ks<sh ureg
;ukaf.a ms<sld ;;ajhg idïm%odhsl m%;sldr ,nd.;a iqrEmS rx.k Ys,amskshla ñh.sh mqj;la Ökfhka jd¾;d jkjd'

;ukag ms<sldjla je<ÿKq nj y÷kd.;a 26 yeúßÈ Xu Ting kï rx.k Ys,amskshhs fuu wjdikdjka; brKug f.dÿre ù we;af;a'

flfia fj;;a frda.h y÷kd.;a ngysr ffjoHjreka Wmfoia ,nd§ we;af;a iïm%odhsl m%;sldr i|yd fhduq fkdjk f,ighs'

weh ñhf.dia we;af;a cupping iy needle kï Ökfha iïm%odhsl m%;sldr j,g fhduqùfuka miqj njghs úfoia udOH jd¾;d lr we;af;a'tu PhdrEm my;ska' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.