වෙච්ච අනතුර සම්බන්ධයෙන් කවුරුත් නොදන්න දෙයක් කුලේ කියයි


fjÉp wk;=r iïnkaOfhka ljqre;a fkdokak fohla l=f,a lshhs

isÿjQ kj;u isÿùu úuid n,kak' l%slÜ l%Svlhl=f.a fudag¾ r:hl .eà ;reKhl= ñhf.dia ;sfí' wk;=r isÿjQ fudag¾ ßh Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï l%Svl kqjka l=,fialrg wh;a r:hls'

wk;=ßka ñh.sh ;reKhd jQfha ksÜgUqfõ ÈfkaIa wrúkaohs'

fï wk;=r isÿjQ miq kqjka l=,fialr lshd ;sfnk l;djhs'

‘ug ìhla oekqKd' r:h tfiau ;sìh§ uu lvhlg ù fmd,sish tk;=re n,d isáhd' ukao ug fmr flkl= fmd,sishg l;d lr ;snQ ksihs' fmd,sish meñK wk;=r ms<sn| rdcldß l< miqj tu ks,OdÍka iuÕu fmd,sishg f.dia lgW;a;r ÿkakd' ufyia;%d;a;=ud yuqjg .shd' wem ,enqKd' fmd,sisfha oekqï§u u; 20 jeks Èk bÈßm;a jqKd'’

kqjkaf.a fuu m%ldYh fï jk úg;a oeä iudchSh l;dnyg ,laù ;sfí' ta fuu wdldrhgh'

je/oao" ksje/oao mfil oud kqjka jeo.;a uy;auhl= fia yeisÍ we;'
isú,a n,hla iys; mqoa.,hl= jQ kqjka l=,fialr tu isú,a n,h yryd lsisjl=g l;d lr wk;=r fjk;a uÕlg yerùug W;aidy lr ke;'
wk;=r isÿjQ úg wk;=r isÿjQ ia:dkfhka bj;aj ta wi, isg fmd,sish tk;=re n,d isg we;'
ta wkqj wk;=frka miq mekhEug W;aidy ord ke;'
fmd,sish meñ‚úg rdcldß lghq;= i|yd iydh ,nd§ we;'
fmd,sia ia:dkh ;=<§o ioao noao ke;sj yeisÍ we;'
ufyia;%d;a;=udf.ka wem ,nd .ekSugo okakd lshk lsisjl= l;dny lr ke;'
fmd,sisfha oekqï §u u; keje; bÈßm;a ù we;'
fuu uE;ld,Sk isÿùu;a iuÕu w;S; isÿùulao isysm;a l< hq;=h'

tho Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï l%slÜ l%Svlhl= yg iïnkaO l;djls'

lsishï fya;=jla u; fuu l%slÜ l%Svlhd idudkH mqoa.,hka iuÕ .egqula we;s lrf.k ;sì‚' tys§ tu l%slÜ l%Svlhd wfkla mqoa.,hkag ;ud ljqo" ;udf.a n,h l=ulao hkqfjka fmkajd§ ;sì‚' tf;lska fkdkej;=Kq tu l%Svlhd Tjqkag ‘;.’ oud ;sì‚' th b;d úYd,j udOHj,o m%isoaO úh'

oeka keje; isÿjQ fuu wk;=r ms<sn| kqjka oelajQ m%;spdrhka iy wkq.ukh l< mshjr úuid n,uq'
‘uf.a oekqu wkqj kï fuh j<lajd .; fkdyelshs'’

‘wk;=r t;rïu la‍I‚ljhs isÿjqfKa' tfy;a hym;a mqrjeishl= jYfhka uf.a hq;=lu jkafka ßfha .egqKq whf.a mjqf,a whg idOdrKhla bgq lsÍuhs'’

fuu m%ldYh b;d jeo.;a n,iys; m%ldYhls' ta kqjka l=,fialr yß fyda je/È fyda fõjd hkak .ek mQ¾j ks.uk Rcqj fyda jl%dldrj m%ldY fkdlr isàuhs'

ta wkqj wk;=r isÿjQfha ;ukaf.a fyda ñh.sh ;reKhdf.a jrÈka nj Tyq m%ldY lr ke;'

th kS;sh l%shd;aul lrjk n,OdÍka yg kqjka Ndr§ ;sfí' ta wkqj wod< ks,hkag ksrjq,a ukiska" meyeÈ,s jegySulska" weiska ÿgq iy mÍlaIK idlaIs uÕska wk;=r ms<sn| jk rdcldß lghq;= ksis mßÈ bgq lr .ekSug bvlv ie,efia'

fuys,d jeo.;a jk ;j;a lreKla ;sfí' ta kqjkaf.au m%ldYhhs'

‘mdf¾ ;rul jdyk ;onohla ;snqKd' o< jYfhka mkyl muK fõ.hla ;snqKd' yßhg fõ.h lSug ug wmyiq jqK;a th wêl fõ.hlska hd yels wjia:djla fkdfõ'’

wk;=rla ms<sn| mÍlaIK lrk ks,hka yg wk;=r isÿjk wjia:dfõ meje;s ;;a;ajh kqjka l=,fialr tu wdldrhg úia;r lr ;sì‚'

fuh b;d jeo.;a uy;aud m%ldYhls' fuys§ wk;=r ms<sn| ñh.sh ;reKhdf.ka m%ldY ,nd .ekSug fkdyelsh' tfia jQ úg m%ldY ,nd .; yelafla wk;=rg iïnkaO jQ whf.kqhs' t;ek isg we;af;a kqjka muKls' tneúka Tyqf.a m%ldYh i;H mokï lr .;a tlla úh hq;=h'

B<Õg jeo.;a jkqfha fuu ßh wk;=r iïnkaOj tys isák whf.a m%ldYhs' fuu m%ldY ish,a, .<md neÆ úg ßh wk;=r ms<sn| ksje/È jegySula ,nd .ekSug mq¿jkalu ,efnkq we;'

fï kqjkaf.a m%ldYfha b;sßhhs'

‘me;s lKaKdäfhka fikÕ msfrkjd uu oelald' ud t;ekg .sh miqjhs mqoa.,hl= jeà isákjd ÿgqfõ' ud ßfha úkdählg wvq ld,hla /£ isg miqjhs neiafia' f,a ;sfnkjd ÿgq w;r ysig wk;=rla ù ;snqKd'’

úkdählg wvq ld,hla /£ isg fudag¾ r:fhka neiai nj lshk kqjkaf.a fuu m%ldYh ßh wk;=r iïnkaOfhka .; hq;= fyd|u mshjr kqjka .;a njla lshefjhs'

fï Tiafia mÍlaIK l< fmd,sish ßh mojk wjia:dfõ îu;aj fkdisá nj oekf.k we;'

ñh.sh ÈfkaIaf.a uj jQ pïñ ksYaYxlo isÿjQ fuu wk;=r ms<sn| m%ldYhla § ;sfí' th b;d jákd W;a;rhla nj lsj hq;=h'

‘wk;=ßka miafia kqjka l=,fialrf.a ;d;a;;a ud tlal ÿrl;kfhka l;d l<d' wfka uu lsõjd kqjkaf.a mshdg uf.a mq;d oeka ueß,d bjrfka' thdf.a je/oaola ;snqK;a ke;;a" oeka Thdf.a mq;dj fír .kak lsh,d'’
ñh.sh ÈfkaIaf.a uj lshk fuu l;dj ;j;a wgqjd àld ámamks iys;j meyeÈ,s l< hq;=j ;sfío@
ta ms<sn| Tnu úuid n,kak'

kqjka l=,fialr iïnkaO fuu ßh wk;=r iy urKh ,xld iudchg fndfyda foa lshd foñka isáhs'
ta w;ßka jvd jeo.;a jk l;djlao ;sfí' ta fuhhs'

ßh wk;=rla isÿjQ miq wk;=r isÿ l<d hehs lshk mqoa.,hka fï foaYmd,kh ;=< ;ju;a isák njhs' Tjqka lr ;snqfKa wk;=r ms<sn| mÍlaIK mj;ajkakg iydh ,nd §u fkdj ;u ;ukaf.a ksje/È nj iy wk;=rg m;ajQ whf.a l%shdjka .ek m%isoaO m%ldY ,nd §uhs'

fuu wk;=r tla fohla .ek ukd meyeÈ,s lsÍula lrhs' tkï"
wk;=rl§ jvd jeo.;a jkqfha ;u ;ukaf.a u;hka fyda m%ldY oelaùu fkdj wk;=r isÿjQ wdldrh ms<sn| wmlaImd;S úia;rhl=hs'

,shkq ,enQ fuu igyk kqjka l=,fialr fjkqfjka fmkS isàula fkdjk nj;a kqjka tu wjia:dfõ yeisreKq wdldrh ms<sn| úuiSula jk nj;a fuys,d igyka lrkq leue;af;ñ'

ksYaYxl jks.r;ak
uõìu
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.