728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, September 23, 2016

  බී.ආර්.සී. ක්‍රිකට් තරුව රිය අනතුරින් මරු දකී - දින හතරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අනතුරු තුනයි

  l%slÜ l%Svlfhl= jk mQ¾K m%NdYajr w¨‍;af.a ßh wk;=rlska Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

  l%svd iudc l%slÜ l%Svlhl= jk Tyq fndr,eia.uqj r;a;kmsáfha § jdykhlg hg ù ñh f.dia we;s njhs jd¾;d jkafka'

  Bfha ^22&miajrefõ fuu wk;=r isÿj ;sfnkjd'

  î'wd¾'iS' l%Svd iudch ksfhdackh l< Tyq fld<U rdclSh úÿyf,a wOHdmkh ,enqjd'

  fï w;r miq.sh Èk lsysmh ;=<§ ;j;a l%slÜ l%Svlhka fofofkla wk;=rej,g uqyqK ÿka w;r kqjka l=,fialrf.a r:hg hgùfuka ;reKfhl= ðú;laIhg m;a jqKd'

  Bfha ^22& w¨‍hu rñ; rUqlaje,a, meojQ r:ho fld<U§ wk;=rg ,la jqKd'
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: බී.ආර්.සී. ක්‍රිකට් තරුව රිය අනතුරින් මරු දකී - දින හතරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට අනතුරු තුනයි Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top