පෘථිවිය දෙබෑවීම ඇරඹෙයි – අත්ලාන්තික්‌, මධ්‍යධරණී සාගර අතුරුදහන්වෙන ලකුණු


uyoaùm lsysmhla yryd  fmd<j" foneù" we;s nj úoHd{hka úiska miq.shod fidhd .kakd ,o w;r fï fonE ùu we,aÔßhdj yryd iE§ we;s úYd, me,aula‌ ;=<ska f.dvìfï§ n,d .ekSug yels nj;a fiia‌i w;a,dka;sla‌ id.r m;a, yryd jeà we;s nj;a fy<sj ;sfnkjd'

fï fhdaO me,aug fya;=j wfma mDÓúfha wNHka;r fuda,agka ue.aud ,djdj,g msáka we;s lfnd,a, fyj;a ia‌:rh iE§ ;sfnk Wm ia‌:r fyj;a Plate úúO ÈYdjkag .uka lrñka ;sîuhs' fufia .uka lrk ia‌:r we;eï úg tlsfklg uqyqK,d .uka lrñka meñK tlg .efgkjd' fï wkqj hqfrdamh iy wdishdj msysá hqf¾ishdkq Plate tl fyj;a N+ ia‌:rh Tia‌fÜ%,shdkq N+ ia‌:rhla‌ iu. tlsfkl hd ùu ;j jir ñ,shk 200 lska isÿfjkjd' fuys wjika m%;sM,h jkq we;af;a Tia‌fÜ%,shdkq N+ ia‌:rfha msysá W;=re weußldj;a hqf¾ishdkq N+ ia‌:rfha msysá hqfrdamh;a ^mD;=.d,h iy ia‌md[a[h msysá bfíßhdkq w¾Ooaùmh& tl ìula‌ njg m;a ù ta fol w;r msysá w;a,dka;sla‌ id.rh iïmQ¾Kfhkau w;=reoka ùuhs'

W;=re weußldj iy hqfrdamh tl N+ñhla‌ njg m;aùug ;j jir ñ,shk 200 la‌ .; jqK;a ta i|yd jQ l%shdj,sh oeka werö ;sfnkjd' mD;=.d,fha ,sia‌nka úYajúoHd,fha úoHd{hka msßila‌ w;a,dka;sla‌ id.rh yryd we;s oejeka; me,afuys is;shula‌ oekgu;a ks¾udKh lr ;sfnkjd' fï ms<sn| keIk,a ðfhd.%e*sla‌ ix.uh úfYaI jd¾;djla‌ ilia‌ lr we;s w;r tu.ska lshEfjkafka mDÓúfha Plate folla‌ tlsfklg uqyqK,d ú;a .eà f;/mSula‌ we;s lrk úg jvd Yla‌;su;a Plate tl ÿ¾j, Plate tl háka we;s ia‌:rh úof.k .uka lrk njhs' túg" ÿ¾j, Plate tl l%ufhka tiefjkjd' th úYd, l÷jeáhla‌ fyda mia‌ jeáhla‌ f,i ie;mqï oyia‌ .Kkla‌ È.g oel .ekSug yelshs' oekg we,aÔßhdj yryd fï jeáfhys wdrïNl wjia‌:dj oel .ekSug mq¿jka' j¾;udkfha§ me,aula‌ f,i fmfkk th ;j jir ñ,shk .Kklg miq th l%ufhka me,Sï f¾Ldj Èf.a fmd<j ;=<gu lvd jefgkjd'

fï me,au ms<sn| mqj; fï jif¾ cqks ui 6 jeksod m%ldYhg m;a jq Geology kue;s cd;Hka;r iÕrdj úiska jd¾;d lrkq ,enqjd' fï l%shdj,sh È.ska È.gu isÿfjk w;r ;j jir ñ,shk oyila‌ muK .; ùfï§ mDÓúfha ish¨‍u f.dvìï tl;= ù ;ks N+ñhla‌ iEfok w;r ta N+ñhg fmdÿ ;ks id.rhla‌ my< jkjd we;s' fï l%shdj,sh mDÓúh my< jQ od mgka fï ola‌jd .;jQ jir ì,shk 4 ;=< wvqu jYfhka ;=ka jrla‌j;a isÿù ;sfnkjd' wjidkhg iEÿKq ;ks N+ñhg fyj;a iqmsß uydoaùmhg wm lshqfõ mekaðhdj lsh,hs' fujr iEfok iqmsß uydoaùmhg wkd.; YsIaGdpdrh úiska iqÿiq kula‌ fhdokq ,nkjd we;s'

mDÓúh yryd iE§ we;s kj me,au .ek m¾fhaIKh fufyh jkafka ,sia‌nka úYajúoHd,fha fcdwdâ vqjdre;a kue;s m¾fhaIlhdhs' wkd.;fha§ ìysjk iqmsß uyoaùmh fmkqfuka mekaðhdj yd iudk jkq we;s njhs Tyqf.a u;h'

w;a,dka;sla‌ id.r m;a, yryd ;sfnk me,au jeà we;af;a mD;=.d,hg ksß; È.ska ie;mqï 120 la‌ ÿßka' läka lv we;sjqKq me¨‍ï iuQyhla‌ jk fuys È. ie;mqï 180 hs' me,au ygf.k we;af;a hqf¾ishdkq N+ ia‌:rh u; hEhs lSfjd;a jvd ksje/È' iuia‌; hqfrdamhg;a wdishdfõ jeä m%udKhl=;a fï hqfrdamSh N+ ia‌:rhg fyj;a Plate tlg wh;a fjkjd' fï wkqj ;j l,lg miq hqf¾ishdkq N+ ia‌:rh folv fjkjd' mD;=.d,hg hdnoj N+ ia‌:rfhys me,aula‌ we;sùfï iQodkula‌ ;sfnk nj úoHd{hka È.= l,l mgka iel l<d' fï m%foaYh w;S;fha mgka N+ lïmk iy fjk;a úp,H;djka /ilg mdol jQ N+ñhla‌' WodyrKla‌ jYfhka 1755 § mD;=.d,fha ,sia‌nka kqjr úYd, N+ñlïmdjla‌ yg .;a;d' th tl, ñksia‌ Ôú; iy foam<j,g úYd, ydks we;s l<d' fuys n,h ßÉg¾ udmlfha 8'7 la‌ igyka l< yels ;rï m%n, nj miq.shod fy<s jqKd' ^1755 § ßÉg¾ udmlh fidhdf.k ;snqfKa keye'& fï j¾.fha N+ lïmk miq.sh ld,fha§ meis*sla‌ l,dmh msysá meis*sla‌ N+ ;,fha;a isÿ jqKd' fï m%foaYh y÷kajkafka .sks j<,a, fyj;a Ring of Fire f,ihs' thg tu ku ,eî we;af;a f,dalfha oreKqu iy jvd;au l%shdldÍ huy,a fï m%foaYfha mj;sk ksihs' jir 2011 § fï m%foaYfha yg.;a N+ñ lïmdjla‌ ksid oreKq iqkdñhla‌ we;s jqKd'

,sia‌nka úYajúoHd,hg wkqhqla‌; fcdwdâ vqwdrf;a m¾fhaIlhd lshk úÈhg miq.sh jir 20 mqrdu Tyq we;=¿ lKa‌vdhu .sks j<¨‍ m%foaYhg wh;a id.r m;af,a is;shï ilia‌ lr ;sfnkjd' hqf¾ishdkq N+ ia‌:rfha .sks j<¨‍ m%foaYh iE§ we;af;a úYd, >k;ajhla‌ we;s mdIdK ia‌:rhlska oekg ;sfnk me,au j¾Okh jQ miq ta ia‌:rh folv ù jvd nr fldgi mDÓú uOHhg .s,d neiSug mgka.kq we;s' W;=re weußldj iy hqfrdamh tl;= jkafka fuys m%;sM,hla‌ f,ihs' túg w;a,ka;sla‌ id.rh hk tk ux ke;sù f,dalfha fjk;a id.rj,g tl;= fõú'

thska miq wm%sldkq uydoaùmh W;=re weußldkq hqfrdamSh N+ñhg tl;= ùug kshñ;hs' tys m%;sM,h jkafka uOHOrŒ id.rh;a w;=reoka ùuhs' tys c,h;a f,dalfha fjk;a id.rj,g tl;= fjkjd' B<Õg tfia tl;= jQ ;ek ysud,h l÷jeáh jeks úYd, l÷jeáh;a ks¾udKh jkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.