කවීෂාගේ උපන් දින සාදයේදී පියුමි හංසමාලි රංජන්ට දුන්න කිස් එක


lùIdf.a Wmka Èk idofha§ mshqñ yxiud,s rxckag ÿkak lsia tl
kjl ks<shla jk lùId fyaIdksf.a Wmka Èk idoh Bfha fld<U msysá fydag,hlÈ meje;ajqKd' ta i|yd ckm%sh k¿ ks<shka fukau l%svlhskao tlaj isáhd'

fï w;r fuu idoh w;r;=rÈ mshqñ yxiud,s rxcka rdukdhlj ism .kakd wdldrh oelafjk PdhdrEmhlao rfÜ f.disma fj; ,eî ;sfnkjd'

tu PdhdrEmh iy idofha ;j;a PdhdrEm my;ska''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.