පියයුරු පිළිකා සැත්කමට 'අද ලක්කරන' ලංකාවේ පුංචිම දැරිය


mshhqre ms<sld ie;alug zwo ,lalrkz ,xldfõ mqxÑu oeßh
Y%S ,xldj ;=< <dnd,;u oeßhlg isÿlrk m<uq mshhqre ms<sld ie;alu isÿlsÍug kshñ; nj jd¾;d jkjd'

uyr.u wfmalaId cd;sl ms<sld frdayf,a§ fuh isÿlsÍug kshñ; njhs mejfikafka'

wjqreÿ 5l oeßhla wo ^28& tu ie;alug uqyqKq §ug kshñ;hs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.