ලංකාවට ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ගෙනා මිළ වැඩිම කාර් රථය දැන් වරායේ - ඡායාරූප මෙන්න


,xldjg b;sydifha fuf;la f.kd ñ< jeäu ld¾ r:h oeka jrdfha - PdhdrEm fukak ^PHOTOS&
Y%S ,xldjg fuf;la wdkhkh l< ñ< wêl;u ld¾ r:h fï jk úg jrdhg f.kú;a ;sfnkjd'

Rolls Royce Wraith udÈ,sfha fuu r:h nÿ f.jQ miqj remsh,a ñ,shk 158la muK jk njhs jd¾;d jkafka'

fuys PdhdrEm my;ska oelafjkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.