වැඩි ලිංගික උත්තේජනයක් ලබා දෙන කොන්ඩමයක් ළගදීම වෙළඳපොළට


jeä ,sx.sl W;af;ackhla ,nd fok fldkavuhla <.§u fj<|fmd<g 
,sx.sl W;af;ackhka ,nd fok fldkavuhla ;j fkdfnda Èklska fj<|‍fmd,g tkq we;ehs ,sx.dY%s; frda. iy tÉwhsù taâia u¾ok jev igyfka fcHIaG ‍f,aLldêldÍ ffjoH m%.S;a fma%uodi uy;d mejiSh'

oekgu;a ta iïnkaOfhka úfoaYSh úfYaI{jreka m¾fhaIK mj;ajk nj;a tu m¾fhaIKhka id¾:l m%;sm, fmkajd we;s njg;a f;dr;=re jd¾;d jk nj o fyf;u mejiSh'

Tyq fï nj i|yka lf<a fldkavï Ndú;fha jeo.;alu ms,sn|j udOH oekqj;a lrñka miq.shod fi!LH wOHdmk ld¾hdxYfha mej;s udOH yuqjl§h'

,sx.sl W;af;ackhka ,nd fok we;eï T!IOhka ffjoH ks¾foaYj,ska f;drj mqoa.,hska ,nd .ekSu fya;=fjka Ôú; wjodkï mjd isÿ ;sfnk neúka fujeks T!Iëh fldkavuhla Ndú;fhka isÿúh yels Ôú; wjodku wju lr .ekSug yels fj;ehs o m¾fhaIlhska mjd i|yka lr we;ehs ffjoH fma%uodi uy;d mejiSh'

flfia kuq;a wm rg ;=, fldkavï Ndú;h by< hdu fya;=fjka ,sx.dY%s; frda. iy tÉ whs ù wdidÈ;hskaf.a ixLHdj fndfyda ÿrg wju lr .ekSug wmg yels ù we;ehs ffjoHjrhd wjOdrKh lf<ah'
Wmqgd .ekSu : www.rategossip.com
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.