728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, September 15, 2016

  American World Trade Center to be "God's clerical" appears

  wfußldfõ f,dal fj<| uOHia:dkg by<ska —foaj ¥;shla— Èiafjhs ^PHOTOS&
  wfußldfõ f,dal fj<| uOHia:dkh msysá ìu foiska by<g ke.=kq b;d È.= wdf,dal loïNhl fl<jr" foaj¥;shlf.a rejla olakg ,enqKq nj Rich McCormack kï PdhdrEm Ys,amshl= mjikjd' miq.sh i;sfha tla rd;%Shl .;a ksõfhdala k.rfha PdhdrEm lsysmhlu fï rej iy wdf,dal Odrdj olakg we;s njhs Tyq mjikafk'

  we;euqka mjikafka fï Èiajkafka wd.ñl ixfÄ;hla njhs'

  2001 jif¾ iema;eïn¾ 11od f,dal fj<| uOHia:dkhg t,a,jQ m%‍ydrfhka isÿjQ fÄockl isÿùu w;r iy fuys iïnkaOhla ;sìh yels njo we;euqkaf.a woyi ù ;sfnkjd' miq.sh 11odg tu m%‍ydrh t,a,ù jir 15la imsreKd'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: American World Trade Center to be "God's clerical" appears Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top