A Man not happy from Sirasa Superstar judge board.


isri iqm¾iagd¾ ;r. lrefjl= úksiqre uvq,a,g wefvkaku lshhs' 
Wf¾Id" wu,a álla fIama' c.;a úl%uisxy bjrgu bjrhs'
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.