ආණ්ඩුවෙන් හදනවනම් කෝටි 58ක් යනබව කී පාර සහ පාලම ලක්ෂ 50න් හදපු මිනිස්සු


wdKavqfjka yokjkï fldaá 58la hknj lS mdr iy md,u ,laI 50ka yomq ñksiaiq 
 wn,kaù we;s mdr iy md,u bÈlsÍug fldaá 58la jehjk nj mjid bÈ fkdlr ;snQ md,ula" .ïjeishka tl;=ù ,laI 50ka ksulr ;sfnkjd' ta bkaÈhdfõ yißnE.a Èia;%slalfha ,rdys .ïjdiSka úiska'

.ïjeishka tl;=j Y%‍u odhl;ajh ,nd§ we;s w;r w;HdjY wuqø‍jH i|yd uqo,a tl;=lr ;sfnkjd' lsf,daóg¾ 1'5la muK È.e;s fuu ud¾.h iy md,u ;kdfok njg ue;sjrK iuhkays§ fldf;l=;a fmdfrdkaÿ ÿkako n,hg m;ajQ miq md,lhska th bgqlr keye'

Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.