728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, September 29, 2016

  ආණ්ඩුවෙන් හදනවනම් කෝටි 58ක් යනබව කී පාර සහ පාලම ලක්ෂ 50න් හදපු මිනිස්සු

  wdKavqfjka yokjkï fldaá 58la hknj lS mdr iy md,u ,laI 50ka yomq ñksiaiq 
   wn,kaù we;s mdr iy md,u bÈlsÍug fldaá 58la jehjk nj mjid bÈ fkdlr ;snQ md,ula" .ïjeishka tl;=ù ,laI 50ka ksulr ;sfnkjd' ta bkaÈhdfõ yißnE.a Èia;%slalfha ,rdys .ïjdiSka úiska'

  .ïjeishka tl;=j Y%‍u odhl;ajh ,nd§ we;s w;r w;HdjY wuqø‍jH i|yd uqo,a tl;=lr ;sfnkjd' lsf,daóg¾ 1'5la muK È.e;s fuu ud¾.h iy md,u ;kdfok njg ue;sjrK iuhkays§ fldf;l=;a fmdfrdkaÿ ÿkako n,hg m;ajQ miq md,lhska th bgqlr keye'

  Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: ආණ්ඩුවෙන් හදනවනම් කෝටි 58ක් යනබව කී පාර සහ පාලම ලක්ෂ 50න් හදපු මිනිස්සු Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top