ලංකාවේ හොල්මන් වලට සුප්‍රකටම තැන් 5හ මෙන්න


,xldfõ fyd,auka j,g iqm%lgu ;eka 5y fukak 
fyd,aukaæ idudkHfhka hldg nhkx fidfydfka f.j,a yokafka kE lshk ydofhlaf.a mjd ys; fmdâvla fy,af,k ;eka ,xldfõ ´k ;rï ;sfhkjd' f.dvla wh lshk úÈhg fï ;ekaj, fyd,auka ;sfhkj¨‍' wmsg ta .ek glaflg lshkak kx nE' ta;a fï ;ekaj,g .shdg miafia fï lshk fyd,auka l;d tl mdrgu neyer lrkak;a neyehs lsh,d Tng;a ysf;hsæ


1' fidanß;j mshuksk weyef<afmd< l=udßydñ
;ukaf.a iajdñhd fjkqfjka fnda.ïnr jejg ì,sjqKq weyef<afmd< l=udßydñ lshkafka Y%S ,xld b;sydifha ùr ldka;djla' fldfydu jqk;a ;ju;a weyef<afmd< l=udßydß jej rjqu  jf¾§" laùkaia fydag,h bÈßmsg§ ÿlauqiq uqyq‚ka n,dk bkakjd" weúo hkjd oelmq wh bkafka tlaodia wgish .Kka j, b|ka' mer‚ ;df,g iqÿ Tißh we|,d ;ju;a ysi fl<ska ;shdf.k weúo hk weyef<afmd< l=udßydñ ksid nh jqKq whg jvd bkafka fYdalfhka l;d lrk wh'


2' rdcmlaI.u .ïudkfha woaN+; mjq,
myq.sh wjqreoafoa wykak ,enqfKa ;Uq;af;a.u rdcmlaI .ïudkfha woaN+; mjq,la ieirk nj' ldka;djla" msßñfhla iy l=vd orefjla ießka ief¾ fï .fï iuyrekag fmks,d ál fj,djlska ke;sfj,d hkj¨‍' fï isoaêfhka nhg m;ajqKq iEfyk fofklaf.a f.j,a j, Ydka;sl¾u mjd lrkak jqKq nj ta ojiaj, iEfyk m%isoaO jqKq mqj;la jqkd' ;ju;a fï fyd,auka mjq, rdcmlaI.u bkakjo@ tal kï wmsg yßhgu lshkak nE'

3' .sßl+ghla u; yqfol,d jQ Èlalkao j,õj
hlal,ska rodjdk me;a;g yeß,d hkfldg nia mdf¾ wE;ska fmakak ;sfhkjd iqúYd, m¾j;hla Wv yo,d ;sfhk yqfol,d j,õjla' fï ldur ishhla ;sfhk iqm%lg Èlalkao j,õjhs' fï j,õfõ whs;sh oeka ;sfhkafka úfoaYslfhl=g' lsisu flfklag fï j,õjg we;=¿ fjkak wjir keye' ta ksidu fï j,õfõ .=ma; nj ;j;a jeäfjkjd' Èlalkao j,õj .ek l;d ny lrk m%foaYfha wh lshkafka fï j,õj we;=f<a fyd,auka wj;dr ;sfhk njhsæ

4' rd;%shg Yío wefyk yd,swe, ãkaia,kaâ nx.,dj
—Tõ i¾" fyd,auka bkakjd' ojila uu oelald f,dl= weÕla ;sfhk .Eksfhla f,a fmrdf.k tkjd' ta oel,d nh WK uu la,dka;h od,d jegqKd' Bg miafia f,v fj,;a ysáhd'

uu fï <Õu f.orl bkafka' NSIK ojiaj, b|,u nx.,dj .ek okakjd' fïfla jold.drhla ;snqKd' yenehs fjä Yío weyqfka keye' lE.yk Yío weyqkd' iuyr odg f,a fidaokak WfK;a ug' fï ldrKdj,ska miafia ;uhs fyd,auka we;s WfKa'˜


fï úia;r lshfjk w;S;fha mqoa.,sl f;a j;a;la jqKq ãkaia,kaâ j;=hdh fï fjkfldg rchg wh;a ks, ksjdjhla' fï m<d; NSIK iufha§ úYd, jYfhka msßia >d;kh jqKq fmfoila úÈhg;a m%isoaOhs' fldfydu jqk;a md¿jg .syska ;snqKq fï nx.,dfõ fyd,auka ießirk nj m%foaYjdiSka w;r ;snqKq m%isoaO ryila' fikaÈ,a f;dKavudka weu;sjrhd l=,S mokula msg fuh ks, ksji úÈhg .;a;g miafia jqk;a rd;%shg lE .yk" uy yçka y~d jefgk Yío wefyk njhs lshfjkafka'

5' ;ju;a ú,dm y~ wefyk nj lshk ol=Kq fjr< ;Srh
iqkdñ jHikh meñK wjqreÿ .Kkdjla f.ù .syska' iqkdñfhka ydks jqkq Ôú; ixLHdj fuf;lehs lshkak neye' iqkdñfhka miafia wjqreÿ lSmfha§ uq¿ ol=Kq fjr< ;Srhu fmkqfka uydu ÿlauqiq" fYdaldl+, fmkqulska' tod b|ka wo fjkl,a ;ju;a ysgmq .uka uqyqo ueoafoka ñksia ú,dm y~ wefykjd lsh,d fndfyda fofkla lsh,d ;sfhkjd' fï iuyr úg uqyqfoa y~ fjkak mq¨‍jka' ta;a wog;a ol=Kq uqyqÿ ;Srfha md¿ fjr<l bkakfldg uqyqo me;af;ka fYdalS ú,dm y~ uqyqfoa y~;a tlal uqiqfj,d wefykjd lshk wh bkakjd'

Wmqgd .ekSu : www.aniwa.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.