මහියංගණේ හිටං මිනුවන්ගොඩ ඇවිත් පවුල් කෑ අවුරුදු 15 කෙල්ලො දෙන්නට වෙච්චි දෙයක්..!


uyshx.fKa ysgx ñkqjkaf.dv weú;a mjq,a lE wjqreÿ 15 fl,af,d fokakg fjÉÑ fohla''æ

uyshx.Kh" W!r‚h" ueof.or m%foaYfhka óg Èk lsysmhlg fmr isg w;=reokaj isá 15 yeúßÈ nd,jhialdßka fofokd tu m%foaYfhau mÈxÑ wjqreÿ 21la iy 23la jhie;s ;reKhka fofokl= iuÕ ñkqjkaf.dv fnda,dk.u m%foaYfha mjq,a lñka isáh§ ñkqjkaf.dv fmd,sisfha <ud iy ldka;d ld¾hdxYfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

;re‚hka fofokd .ïmy uy frdayf,a wêlrK ffjoH ks,Odß fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ñkqjkaf.dv wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej tla ;re‚hlg remsh,a ,laIh ne.ska jQ ne÷ïlrhla u; Tjqkaf.a ujqjreka fj; ndr § ;sfí' ;reKhska fofokd rlaIs; nkaOkd.dr.;lr ;sfnkjd'
Wmqgd .ekSu : www.nethgossip.lk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.