කොල්ලට වයස 12යි, නිල් චිත්‍රපටවලට ලොල් වෙලා, දැරියක් ලඳු කැළෑවට එක්ක ගිහින් සල්ලිත් දීලා


,÷ le,Ejlg /f.kf.dia uqo,a ,nd§ jhi wjqreÿ 13l oeßhlg ,sx.sl w;jr isÿl<ehs jhi wjqreÿ 12l iellrefjl= w;awvx.=jg .ekSug l=,shdmsáh fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hxYfha ks<OdÍkag yelsj ;sfnkjd'

tfia w;awvx.=jg .ekqfKa lel=,dlv jej.u m%foaYfha jhi wjqreÿ 12la jQ msßñ <ud iellrefjl= jQ w;r mshd yerf.dia uj úfoia.;j we;s iellre wêl f,i ks,a Ñ;%mg keröug yqrej we;s njg f;dr;=re wkdjrKh ù ;sfnkjd'

óg fmr wjia:djl oeßh rjgd ,÷ le,Ejlg f.k f.dia remsh,a ishhla ,nd§ ,sx.sl w;jr isÿlr we;s w;r wod< isoaêh jQ wjia:dfõ oeßhg remsh,a foishhla ,nd§ fofokdu ks¾jia;%j isáh§ oeßhf.a ñ;a;kshla isÿùu oel orejka tu ia:dkfhka m,jd yer ;sfnkjd'

miqj oeßhf. ujg isÿùu mejiSu;a iu. fmd,sishg l< meñ‚,a, Tiafia <ud iellre w;awvx.=jgf.k ;sfnkjd' úkaê; oeßh yd <ud iellre ffjoH mÍla‍Idjlg ,lalsÍfuka miqj wêlrKhg bÈßm;alsÍug kshñ;j ;sfnkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.