සිලින්ඩර ධාරිතාව 1000ට අඩු වාහනවල මිළට අයවැයෙන් වෙන දේ මෙන්න


is,skavr Odß;dj 1000g wvq jdykj, ñ<g whjefhka fjk foa fukak 
is,skavr Odß;dj 1000g jvd wvq tkaðka iys; l=vd mßudkfha jdykj, ñ< .Kka iy Bg jeä jdykj, ñ< .Kka w;r úYd, mr;rhla we;s ksid tu mr;rh ke;s lsÍug rch fujr whjefhka mshjr .kq we;s njg jk wdrxÑhla fï jk úg me;sr f.dia ;sfnkjd'

tfy;a fujr whjefha § jdyk ñ, .Kka ms<sn| lsisÿ fjkila isÿfkdjk nj uqo,a wud;Hjrhd úiska m%ldY l< njhs ,xld jdyk wdkhklrejkaf.a ix.ufha iNdm;s bkaÈl iïm;a fufrkaÑf.a udOH yuqjl § i|yka lr ;snqfKa'

is,skavr Odß;dj 1000g wvq jdykj, ñ< .Kka iy Bg jeä jdykj, ñ< .Kka w;r mr;rh ke;s lsÍu iïnkaOfhka ,xld jdyk wdkhklrejkaf.a ix.ufha iNdm;sjrhdf.ka lreKq úuid isáhd'

tys§ Tyq i|yka lf<a uqo,a wud;Hjrhd iu. fï iïnkaOfhka idlÉPd lr fkdue;s njhs'

bÈß ld,fha§ fjkia lsÍulska f;drj ñ< .Kka mj;ajdf.k hdu ;ukaf.a leue;a; njhs Tyq i|yka lf<a'

uqo,a wud;Hjrhd iu. bÈßfha § ;j;a idlÉPdjla meje;afjk njo Tyq lshd isáhd'
Wmqgd .ekSu www.nethgossip.lk 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.