මහින්ද නායකත්වය දෙන අලුත් පක්ෂය 02 වැනිදා එනවා (VIDEO)


uyskao kdhl;ajh fok w¨‍;a mlaIh 02 jeksod tkjd ^VIDEO&
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajfhka hq;= kj foaYmd,k mlaIh ,nk Tlaf;dan¾ 02 jeksod t<soelaùug iQodkï nj jd¾;d fjkjd'

ta Tlaf;dan¾ 02 jeks bßod ud;r" je,s.u m%foaYfha§ meje;aùug kshñ; ck /<shl§hs'

bßod iji 03'00 g meje;afjk tu ck /<sh ixúOdk lr ;sfnkafka ysgmq wud;H uyskao hdmd wfíj¾Ok úiska' taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk ish¨‍u md¾,sfïka;= uka;%Sjre iy m<d;a iNd uka;%Sjreka fï i|yd iyNd.S ùug iQodkñka isákjd'

kj foaYmd,k mlaIfha ,dxPkh fk¿ï u,a fmdfydÜgqjla nj lshefjk ùäfhda mghlao fï jk úg uyskao hdmd wfíj¾Ok uka;%Sjrhdf.a ks, f*ianqla msgqfõ olajd ;sfnkjd'

fjkiska werUqKq - fjfyi ksudjk
fk; is; mskjk - iqn ,l=Kla
rgu iq.kaOj;a lrñka - Tlaf;dan¾ 02 jeks od… hkqfjka i|yka lrñka wod< ùäfhda mgh wdrïN jkjd'


Posted by Neth News on Tuesday, September 27, 2016
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.