728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, August 22, 2016

  World's largest aircraft the Airlander 10 takes first flight

  f,dj úYd,;u .=jka hdkh id¾:lj w;ayod n,hs fukak tu jd¾;d.; wjia:dj - Video
  f,dj úYd,;u .=jka hdkh id¾:lj w;ayod n,d ;sfnkjd' tx.,ka;fha isÿ l< mÍlaIK pdßldfõ§ fuu hdkh  wä 3000 muK  by, wyfia meh 10 la ;=rdjg .uka lr ;sfnkjd'

  fuu hdkha md mkaÿ l%Svdx.Khla ;rï È.ska hqla; jk w;r " vn,a fvl¾ nia r: 3 la muK Wilska hqla; jkjd' úfYaI;ajhla jkafka fuu hdkhg ojia 05 la muK by, wyfia .uka lsÍug yelshdj ;sîuhs'

  jeä jYfhka fuh Ndú;d lsÍug iQodkï jkafka rgj,a w;r NdKav m%jdykh i|ydhs'
  Wmqgd .ekSu : www.shreefm.lk
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: World's largest aircraft the Airlander 10 takes first flight Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top