728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, August 10, 2016

  Statue of Jesus OPENS ITS EYES in church 'miracle' left priests and paranormal investigators baffled

  weia woyd.; fkdyels mßÈ m,a,shl ;snQ fÊiq m%;sudjl fofkla újr fjhs - Video
  fÊiq m%;sudjla weia yßk yo f,duq oeye.ekafjk mqj;la fï jk úg úfoia udOH jd¾;d lrkjd' fuh jd¾;djkafka fulaisfldafõ lf;da,sl m,a,shlska'

  lsishï mqoa.,fhla fuu fÊiq ms<srej ùäfhda.; lrñka isák w;r tysÈ tlaúgu fÊiq ms<srefõ weia újD; jkjd'

  wka;¾cd,hg ksl=;a ùu;a iu. fuh wka;¾cd,fha w;sYh ckm%sh;ajhg m;aj ;sfnkjd'

  fuh ÿgq fndfyda fofkd mjid we;af;a fuh úYajdi lsÍug fyda fkdyels wdYap¾hu;a isÿùula njhs'

  we;euqka mjikafka fuh kùk ;dlaIKh fhdod l< /já,a,la njhs';j;a fofkla fuh oDIaÀ udhdjla hehso mjikjd'

  flfia fj;;a we;eï mf¾Ylhka fuh mÍlaId lr we;;a fuh ;dlaIKh fhdod fjkia lr we;s njg idOl fidhd.; fkdyels njhs mjikafka'

  tu ùäfhdaj my;ska krUkak'Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Statue of Jesus OPENS ITS EYES in church 'miracle' left priests and paranormal investigators baffled Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top