728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, August 4, 2016

  Sri Lanka vs Australia 2nd Test 2016 Day 1 Full Highlights - Sri Lanka Innings

  fldavqldr úYaj leka.rejkaf.a m<uq yhsh Wÿrd .kS
  Y%S ,xldj ´iag%ේ,shdj w;r meje;afjk fojk fgiaÜ l%slÜ ;r.h .d¨‍ l%Svdx.kfha meje;ajqKd'

  ldisfha jdish Èkq Y%S ,xld lKavdhu m<uqfjka mkaÿjg myr§ug ;SrKh l<d' ta wkqj Y%S ,xld
  lKavdhu ish¨‍ fokd oeù ,l=Kq 281la ,nd .;a;d' fuys§ jeäu ,l=Kq ,dNshd jqfha l=i,a fukaäia' mkaÿ 137lg ,l=Kq 86la ,nd .ekSug Tyq iu;a jqjd'

  m<uq bksu l%Svd lsÍug msáhg msúis ´iag%ේ,shd lKavdhfï m<uq lvq,a, ish m<uq ux., ´jrfha fojk mkaÿfjka ,nd .ekSug fldavqldr úYaj m%kdkaÿ iu;a jqKd'

  fï wkqj wo Èkh wjika jk úg ´iag%ේ,shdj lvq¨‍ folla oeù ,l=Kq 54la ,ndf.k isáhd'  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Sri Lanka vs Australia 2nd Test 2016 Day 1 Full Highlights - Sri Lanka Innings Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top