728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, August 3, 2016

  Samsung Galaxy Note7: Official Introduction

  f,dj n,j;au iaud¾Ü cx.u ÿrl;kh ieïiqka y÷kajdfohs - ^Video&
  ojiska oji ÈhqKqfjk ;dlaI‚l f,dalh ;=, iaud¾Ü f*daka j,g mj;skafka m%uqL ia:dkhla' ojiska oji kj;u ;dlaIKhka /.;a iaud¾Ü f*daka oeka fj<ofmd,g meñfKkjd'

  uE;l§ ieïiqka iud.fï fkdaÜ  7 kj;u ixialrKh ks, jYfhka .ekqïlrejka fj; yÿkajd ÿkakd' b;du;a wdld¾YŒh fmkqula iu. Wmßu Specification fuys wka;¾.; fjkjd'

  f,dafla n,j;au iaud¾Ü cx.u ÿrl;kh fïl lsh,d f.dvla fofkla lshkjd' wf.daia;= 18 fjksod isg fï iaud¾Ü ÿrl;kh Tng ñ,§ .ekSug yelshdj ;sfhkjd'

  my; ;sfhkafka tys úfYaI foaj,a

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Samsung Galaxy Note7: Official Introduction Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top