728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, August 26, 2016

  moment mother is filmed her baby son after husband installs CCTV

  mshdg iel is;s ldurfha CCTV leurdjla iúl,d wïud lsß orejdg l, ;s¾ika jefâ tys fyd|g má.;jqKd 
  bka§h ujla ish ì<s÷ orejdg wudkqIsl f,ig myr fok wdldr oelafjk CCTV o¾Yk udOH fj; ksl=;a ù ;sfnkjd'

  fï ksjfia fuf,i CCTV iúlr we;af;a ;u mq;=g ks;r u ìß| úiska myr fok njg iel l< orejdf.a mshd úiska'

  fï uj oeä udkisl wd;;shlska fmf,k ldka;djla jk w;r weh orejdf.a l=vd jrog;a wudkqIsl wkaoñka myr fok nj jd¾;d jkjd'

  fï jkúg uj m%;sldr i|yd udkisl ffjoHjrfhl= fj; fhduqlr we;s nj;a jd¾;d jkjd'
  Wmqgd .ekSu : www.liveat8.lk
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: moment mother is filmed her baby son after husband installs CCTV Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top