Former Sri Lankan Strikers heart-rending Turnaround in life | Channa Ediri Bandanage


,xldfõ ku f,dl=u ;ekl ;shmq ukqiaifhlag ,xldfjka §,d ;sfhk ;ek fukak ^VIDEO
cd;Hka;r mdmkaÿ ;r. 128 la" ;ukaf.a ku biairy ,shjqKq f.da, 129 la ú;rla fkfuhs" cd;Hka;r ;r. foll§ ,o fyd|u l%Svlhd iïudk;a tlal 2014 wjqreoafoa mdmkaÿ msáhg iuqÿkakq pkak" ;uka mdmkaÿ msÜgksfhka ñkS msÜgkshg jefghs lsh, ljodj;a ys;kak ke;=j we;s'
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.