728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, August 20, 2016

  Colombo Night Life TRAILER | Amzing Vide Must Watch

  ˜‍;=ka fokdu tkjdkï ;=kaodyla fokak''˜‍ äialjqkaÜ fok fld<U .‚ldfjda - VIDEO
  f,dalfha mer‚u riaidj .‚ld jD;a;Sh lsh,fka lshkafka' .‚ld jD;a;Sh kS;s .;l, hq;=hs hkak wo iudcfha úúOdldrfhka l;d nyg ,lafjkjd' tjeks miqìul rd;%sfha .‚ld jD;a;sfha fhfok ldka;djka yUd hkakg RAW idudðlhska ;SrKh l<d'

  tys§ fld<U úÈ irK .‚ldjka w;r .eì‚ ldka;djlao .‚ld jD;a;sfhys ksfhf,k wldrh ryis.; leurd ldp j, igyka jqKd' fï Tjqka fidhdhk .ufka ;j;a tla wdrïNl mshjrla''''' my;ska tu ùäfhdaj n,kak'

  fuys iïmq¾K ùäfhdaj <Õ§u''''
  Wmqgd .ekSu : www.rawtv.lk
  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Colombo Night Life TRAILER | Amzing Vide Must Watch Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top