Coexistence should first start from home - Mahinda


˜‍wod, kE fka''''˜‍ uyskaoj oel,d ld¾ tl jglr.;a; udOHfõ§kag uyskao lshmq wuq;= l;dj 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.