728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, August 15, 2016

  BBC Dan Walker's studio invaded by party - Dan Walker interrupted by Brazilian party

  ßfhda T,sïmsla .ek lsh lsh ysáh ksfõolhg ;re‚hla oel,d iÔù jevigyk;a wu;l fj,d - ^Video&
  ßfhda T,sïmsla Wf<, jd¾;d lghq;= lrk BBC ksfõolfhla wuq;= jevla lr,d ;sfhkjd' ta jefâ Tyqf.a rdcldßhg kï wdod< ke;s jevla'

  ;r. úia;r .ek iÔù jd¾;djla f.fkk w;r;=r ta wi< isá ;re‚hl fï ksfõolhd úiska ta jevigykg iïnkaO lr.kakjd' ish,a, iÔùj isoaO fjkafka'

  ta ;re‚h iema;eïn¾ udifha újdy fjk ksid hd¿jka iuÕ idohla mj;aj,d' b;ska fïl oelal ksfõolhd wehj <Õg f.k,a,d ismf.k;a ;sfhkjd' miafia wehf.ka úia;r;a wy,d'

  fldfyduyß f,dl= m%Yakhla jqfKa ke;s ksid fï ksfõolhg;a f,dl= wjq,la fj,d kï keye'
  Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: BBC Dan Walker's studio invaded by party - Dan Walker interrupted by Brazilian party Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top