728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, August 28, 2016

  Amazing Cricket news In Sri lanka

  Y%S ,xld l%slÜ lKavdhug m%ydrhla t,a, lsÍug meñ‚ ;%ia;hka 04 fofkl=g jev jrÈhs 
  mdlsia:dkfha - ,dfyda¾ kqjr§ 2009 jif¾ Y%S ,xld l%slÜ ms,g ;%ia; m%ydrhla t,a, l< ,Iald¾ - b - cdka.aù l,a,sfha 4 fofkl= mdlsia:dk fmd,sish wo w¨‍hu t,a, l< m%aydrhlska Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd'

  fudjqka fuf,i ñhf.dia we;af;a mkacdí m%dka;fha wo w¨‍hu we;s jQ .egqul§hs'

  ;%ia;jd§ka msßi mdlsia:dk wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ fmd,sia ks,Odßkag m%ydrhla t,a, fldg we;s w;r" m%;sm%ydrfhka ;%ia;jdÈka  4 fofkl= ñhf.dia ;sfnkjd'

  Tjqka 2009 jif¾ Y%S ,xld l%slÜ ms,g m%ydr t,a, l< lKavdhfï idudðlhka f,i y÷kd .eKqkq nj mdlsia:dk fmd,sish i|yka l<d'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Amazing Cricket news In Sri lanka Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top