Air Force drops humvees from 5,000 feet


weußldkq yuqodj Hummer r: 8 la wä 5000 la by, isg my,g w; yßk yeá - ùäfhda
hqO yuqod lghq;= i|yd fhdod .kakd Hummer r: lsysmhla wä 5000 la by, wyfia isg meßIQÜ iúlr my,g w; yßk ùäfhdajla miq.shod wka;¾cd,hg ksl=;a lr ;sfnkjd'


hqO yuqod wNHdihla f,i Hummer r: 8 fufia my,g w;yßk wdldrh Tng my; ùäfhdafjka oel .; yels jkjd
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.