when she did this on national tv for millions of viewers to see


rcfha remjdyskS kd,sldfõ ksfõÈldjla iÔù jevigykl ñ,shk .Kkla n,d isáh§ l, jevla m;a;=fjhs
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.