What Your Palm Line Says About Your Love


Tfí w;af,;a fujeks f¾Ld msysgd ;sfío @ fukak tajdfha msysàu wkqj lshfjk úYañ; ryia 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.