728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, July 5, 2016

  President Obama forgot to salute when he boarded Marine One

  weußldfõ ckdèm;sg;a wu;l jqKq ;ek fukak'
  weußldkq ckdOm;s ne/la Tndud " uq¿ f,djla f.!rjh lrk mqoa.,fhla ' tÈfkod Ôú;fha Tyqf.a wdrlaIdjg Oj, ukaÈrfha iy Tyq .uka lrk iEu ;eklu mdfya wdrlaIl ks,OdÍka ish .Kkla isákjd'

  Tndudf.a ;sfnk ksy;udkS .;sh ksidu" yuqjk wdrlaIl ks,OdÍka Tyqg wdpdr lsÍfuka wk;=rej Tndudo kej; fmr,d ks,OdÍkag wpdr lsÍug wu;l lrkafka keye' yenehs Tyqg kej; wdpdr lsÍug wu;l jQ wjia:djl o¾Yk lSmhla miq.shod wka;¾cd,hg ksl=;a jqKd'

  n,kak Tndud ta wjia:dfõ§ Tyq lrk foa' óg wod, ùâfhdaj my;ska'


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: President Obama forgot to salute when he boarded Marine One Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top