728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, July 2, 2016

  New breaking News In Sri Lanka

  yuqodj wdhqO uqyqog oeïudo@ ^ùäfhda&
  yuqodj úiska Tjqka i;= wdhqO f;d.hla uqyqog úislrk njg iellrk ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg ksl=;a lr ;sfnkjd'

  tu ùäfhdaj u.ska yuqod idudðlhska úiska wdhqO f;d.hla uqyqog úislrk njghs iel lrkafka'

  fï ms<sn|j wm l, úuiSul§ hqO yuqod udOH m%ldYljrhd i|yka lf<a tu ùäfhdaj keröulska f;drj ksYaÑ; m%ldYhla isÿ lr fkdyels njhs'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: New breaking News In Sri Lanka Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top