728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, July 12, 2016

  How to Get Rid of Bed Bugs Yourself | Quick Tips for Killing Bed Bugs Naturally

  ksjfia isák ueiaika" óhka" uÿrejka jeks i;=ka urkafka ke;=j t,jd ouk wmqre l%uhka

  ksjfia isák ueis uÿre lrorhg iy óhka muKla fkdfjhs ksjfia isák ´kEu lDñ i;=ka urkafka ke;=j ksjfika m,jd yßk myiqu l%uhka lsysmhla ms<snoj wo

  Tng f.k tkjd' fï lrorfhka ´kEu flfkla joúÈkjd ksjfia we;s fmd;a  rdlalfha" uq¿;ekaf.hs" w,audßh we;=,; jeks ´kEu ;ekl fuh .e,aùug mq¿jka' tu ksid Tnta fj<ofmdf<a we;s úI iys; øjH wvx.= ñksia isrerg;a wys;lr iafma% j¾. Ndú;h iïmqrKfhka kj;d oeñh yel'

  fuu iajNdúl iafma% tl idodf.k ksjfia .ejfik ñhka" uÿrejka" lerfmd;a;ka jeks i;=ka we;s ia:dkhka j,g iafma% lsÍu ;=,ska Èk lsysmhla ;=, f,vfrda. iys; fuu i;=ka weyeg olskak j;a ke;s fõú' tfiakï Tn;a fuu ñY%Kh idod.kakd ksjerÈ wdldrh  my< we;s ùäfhdafjka n,kak' fï ms<snoj ish¨‍fokd oekqj;a lsÍug ,smsh fYhd lrkak wu;l lrkak tmd'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: How to Get Rid of Bed Bugs Yourself | Quick Tips for Killing Bed Bugs Naturally Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top