728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, July 8, 2016

  Hambantota No vehicle is unloading them down .. Here's the evidence ...

  f.kakkafka kE lS jdyk yïnkaf;dáka f.dvndhs'' fukak idlaIs…
  wdKavqfja weu;sjreka i|yd remsh,a ì,shk 1'18 muK uq,.la jeh lrñka wdkhkh lrk ,o jdyk yïnkaf;dg jrdhg meñ‚u wdrïN ù ;sfí'
  weu;skS ;,;d w;=flda, yd ksfhdacH weu;s ksu,a ,xid fjkqfjka f.kajk ,o jdyk fol fï jk úg;a jrdfha f.vd nd we;s mska;+r my; oelafjhs'
  fï iïnkaOfhka l,ska ál Èklg fmr w.ue;s rks,a úC%uisxy md¾,sfïka;=j wu;ñka lshd isáfha tu jdyk f.kaùu k;r l, njhs'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Hambantota No vehicle is unloading them down .. Here's the evidence ... Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top